Domov    Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

Úplne pravidlá spotrebiteľskej súťaže o balíček produktov
 
Panthenol 10 % mlieko, 230 ml; Octanový gél, 110 g
 
Tento dokument obsahuje úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej súťaže( ďalej len„pravidlá“), ktorá je propagačnou súťažou slúžiacou na podporu predaja tovarov v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou.
 
1. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Lekáreň PHARMACY s.r.o.
so sídlom Kováčska 14, 044 25 Medzev, IČO: 36 752 932,
(ďalej len „organizátor súťaže“)
 
2. Termín trvania a miesto konania súťaže
Súťaž prebieha v termíne od 9.7.2024 do 16.7.2024 vrátane, a to na území Slovenskej republiky. Súťaž prebieha na Facebooku a Instagrame Medivital a Lekáreň Medzev.
 
3. Účastník súťaže
Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba – spotrebiteľ, starší ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a splní všetky podmienky účasti v súťaži (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, lekární podľa čl. 2 týchto pravidiel a osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „osoba blízka“). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k uvedeným spoločnostiam alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá.
 
4. Zapojenie sa do súťaže
Účastník sa do súťaže zapojí tak, že v dobe trvania súťaže dá „like“ na súťažný príspevok a príspevok bude verejne zdielať na svojom profile.
Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak jeden súťažiaci sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry.
 
5. Výhry
Výhry na facebooku a Instagrame predstavujú produkty značky PLUS LEKÁREŇ:
Každý výherca (1 na Facebooku a na Instagrame) získa:
1x Panthenol 10 % mlieko, 230 ml
1x Octanový gél, 110 g
 
Žrebovanie výhier
Žrebovanie výhier bude realizované náhodným žrebovaním prostredníctvom organizátora súťaže dňa 17.7.2024.
Do žrebovania o výhry budú zaradené všetky odpovede, a ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže a boli zaslané v rámci termínu trvania súťaže.
Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať iba jednu výhru. V prípade jeho opätovného vyžrebovania sa bude žrebovať nový výherca.
Meno výhercu bude zverejnené na Facebooku a Instagrame vo forme používateľského mena, pod ktorým sa zapojil do súťaže.
Výhry budú odoslané výhercom doporučene najneskôr do 4 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech organizátora súťaže a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok.
Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.
 
6. Dane a ostatné povinnosti
Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výhry, ktoré získajú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením.
Prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR za cenu alebo výhru sú oslobodené od dane.
V prípade ceny alebo výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 350,- EUR zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje 350,- EUR.
Daň je povinný uhradiť súťažiaci v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je vyššia ako 350,- EUR.
 
7. Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže udeľuje súťažiaci výslovný súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne užívateľské meno, adresa bydliska, telefonický kontakt za účelom organizovania súťaže.
Organizátor súťaže má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Organizátor súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom realizácie súťaže a jej vyhodnotenia až do odvolania súhlasu, najdlhšie však do 4 rokov od ukončenia súťaže.
Spracúvané osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, mesto je Organizátor súťaže v prípade výhercov súťaže oprávnený zverejniť na Facebooku a Instagrame.
Súťažiaci ako dotknutá osoba, ktorá takto poskytla osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil, právo na obmedzenie spracúvania.
Súťažiaci ako dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať na adrese sídla organizátora súťaže alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu medivitalsk@gmail.com.
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby trvania súťaže má za následok vylúčenie z účasti v Súťaži. Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.medivital.sk.
 
8. Zodpovednosť organizátora súťaže za priebeh súťaže
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené.
Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.
 
9. Záverečné ustanovenia
Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.
Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora súťaže.
 
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná, a nemá nárok výhru u organizátora súťaže reklamovať. Za vady a reklamácie spojené s užívaním výhry nenesie organizátor súťaže žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese organizátora súťaže.
V Medzev, dňa 8.7.2024